Hogewoerd 156
2311 HW Leiden
Kvk-nummer 60186046

Artikel 1. Definitie

 1. Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan eenmanszaak iStainedGlass die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt.
 2. Onder ‘klant’ wordt verstaan degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas in koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord daaronder begrepen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben gebruiker en klant het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen, onder vergoeding door de klant van reeds besteld materiaal.
 3. Toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze algemene voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

Artikel 3. Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal de factuurprijs worden berekend aan de hand aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de gebruiker vast te stellen uurtarieven bijkomend de eventuele kosten voor grondstoffen, materiaal, stookkosten van glasoven, en vervoer.
 2. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de klant door te berekenen.
 3. Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de klant zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de klant recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. AfLevering

 1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
 2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft de gebruiker de keuze dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
 3. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de klant worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

Artikel 5. Klachten

A. Algemeen.

 1. Tenzij bij de bestelling door de klant bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
 2. De gebruiker behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of andere monsters te leveren.
 3. De klant is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, inachtneming van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.

B. Kwaliteit geleverde zaken

 1. Klachten van de klant, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.

C. Overige klachten

 1. Klachten van de klant over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de klant ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de klant te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.
 3. Indien een collega/onderaannemer ingeschakeld is, wordt klant hiervan op de hoogte gesteld en is deze aansprakelijk voor deze werkzaamheden.

D. Slotbebaling

 1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 6. Betaling

 1. De klant is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen uiterlijk bij aflevering. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting.
 2. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is gecrediteerd en de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.
 3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de klant, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en heeft gebruiker retentierecht.
 4. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de klant dan wel diens surséance van betaling.
 5. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de klant te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de klant zijn veroorzaakt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de klant niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de klant om niet in bewaring te zijn gegeven.
 2. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de klant zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de klant bevonden, komen voor diens rekening en risico.

Artikel 8. Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan en arbeidsongeschiktheid van gebruiker.

Artikel 9. Afmeting en andere gegevens

 1. De klant staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling of correctie van offerte.
 2. De klant zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, brandschilderpigmenten etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De kosten voor het opnemen van maten, zomede het verwaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle extra verrichtingen komen voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10. Meer- of minderwerk

 1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen uurtarief.
 2. Wanneer de offerte geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 11. In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de klant (behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.). Gebruiker behoudt zich het recht voor alsdan de offerte aan te passen en een herziene overeenkomst te sluiten.

Artikel 12. Schade en aansprakelijkheid

Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Artikel 13. Risicoverdeling bij aanneming van werk

 1. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas in lood bestemd voor inbouw tussen isolatie glas, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de klant.
 2. De gebruiker van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.

Artikel 14. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de klant mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.